Obchodné podmienky

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti VYBO Electric  s.r.o., so sídlom: Tehelná 2230/6, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 45537143, IČ DPH: 2023029822, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo 25661/V, – (ďalej len „spoločnosť  VYBO Electric s.r.o. “ alebo len „ VYBO Electric“  ) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke   www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com

 1. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti VYBO Electric  umiestnený na internetovej stránke  www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com ,umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného VYBO Electric  na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia  je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované  VYBO Electric  (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach VYBO Electric ).

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s VYBO Electric  Kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  e-shop  a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti VYBO Electric  . Za kupujúceho – právnickú osobu, koná jej štatutárny orgán alebo splnomocnený zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (druh prepravy) tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke  www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com  ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. typ, druh elektrického motora, parametre, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke  www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com  Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä elektrické motory a frekvenčné meniče.

 1. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť  VYBO Electric  dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti  VYBO Electric  .

3.2. Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti  VYBO Electric  . Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke  www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od Kúpnej zmluvy,
 3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti VYBO Electric  a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
 4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 1. odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany VYBO Electric
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti  VYBO Electric  adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť  VYBO Electric potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu  a to „Potvrdením objednávky“ na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti   VYBO Electric  neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Kupujúci nemá samostane nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť  VYBO Electric  je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu – potvrdenej objednávky kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok VYBO Electric ,dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti  VYBO Electric . Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť  VYBO Electric povinná prijať.

 1. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany VYBO Electric . Kúpna cena nezahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu  VYBO Electric do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti  VYBO Electric   a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 1. platba na účet spoločnosti VYBO Electric platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 2. platba na účet spoločnosti VYBO Electric prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, platobným príkazom),
 3. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 4. platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
 5. platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti VYBO Electric uvedený v potvrdení objednávky, alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti VYBO Electric  sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

4.6. Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Sme platcami DPH, preto cena uvedená pri každom tovare nie je konečná cena v EUR.

 

 1. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť  VYBO Electric povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť   VYBO Electric dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti  VYBO Electric začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti   VYBO Electric  za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 1. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť   VYBO Electric  ju ako miesto dodania potvrdila.

 1. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Poštová preprava do 3-5 dní (na dobierku)
 2. Preprava kuriérom do 2 dní (na dobierku)

7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 1. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti   VYBO Electric dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti  VYBO Electric dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť   VYBO Electric bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti  VYBO Electric.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti  VYBO Electric späť, je spoločnosť   VYBO Electric oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

9.1. Spoločnosť  VYBO Electric zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a boli spôsobené VYBO Electric a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú  v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je  24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži daňový doklad. Zároveň však VYBO Electric nezodpovedáme za:

a./poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;

b./oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;

c./oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;

d./prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou subdodávateľa v dôsledku akéhokoľvek    obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

9.3.Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

9.4. Reklamačné konanie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu ,  pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok, taktiež manipuláciou neoprávnenými osobami. Záruka sa nevzťahuje v prípade nesprávne zvolených parametrov produktu pre daný účel alebo nesprávnej montáže produktu (pohonu) do zariadenia. Pri montáži produktu (elektromotora) do zariadenia (cirkulár a podobne) je potrebné zvoliť správny typ produktu (elektromotora) podľa technického listu alebo podľa dokumentácie daného zariadenia. Pokiaľ je pohon umiestnený do domácky vyrobeného zariadenia, zodpovedá za výber produktu kupujúci a riziká spojené so špecifikáciou alebo výberom vhodného produktu znáša  sám.  Pri výbere správneho typu elektromotora je podstatné zohľadniť: Výkon motora, krútiaci moment motora, otáčky motora, montážne prevedenie, zdroj napájania (frekvencia, napätie, stabilita siete), teplotu, vlhkosť alebo iné vonkajšie vplyvy. Pri zapojení elektromotora do siete je potrebné použiť motorový spúšťač ako prevenciu proti výpadku fázy .  V prípade nedodržanie vyššie uvedených faktorov, môže dojsť k poškodeniu produktu a v danom prípade spoločnosť VYBO Electric s.r.o. nieje povinná tovar vymeniť alebo reklamovať.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomný Reklamačný protokol vrátane popisu závady; spôsob zapojenia zariadenia a označiť oprávnenú osobu s príslušnou kvalifikáciou ktorá zapojenie zariadenia do elektrickej siete vykonala; návrh na vybavenie reklamácie; kópiu dokladu o nákupe (faktúru); prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

 

 1. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené potvrdenie  objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty.                        V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1., spoločnosť  VYBO Electric  vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

10.2. V prípade platného odstúpenia od Kúpnej zmluvy do termínu expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy dvoch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od Kúpnej zmluvy je potrebné uviesť  Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je vrátený tovar doručený spoločnosti  VYBO Electric.

10.6. Po platnom odstúpení od Kúpnej zmluvy je spoločnosť VYBO Electric povinná:

 1. Prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: VYBO Electric  r.o., Tehelná 2230/6, 052 01 Spišská Nová Ves. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 2. Tovar musí byť VYBO Electric  vrátený neporušený a v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť  VYBO Electric  škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.)Kúpnu cenu za vrátený tovar je povinná spoločnosť VYBO Electric zaslať kupujúcemu späť do 15 dní a to bankovým prevodom na účet kupujúceho.

10.7. VYBO Electric si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť  VYBO Electric vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti   VYBO Electric na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti  VYBO Electric kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

10.8. Spoločnosť  VYBO Electric je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet spoločnosti VYBO Electric   kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti VYBO Electric,
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 4. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti VYBO Electric , ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť VYBO Electric  schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach  VYBO Electric  inak ho zaobstarať,
 5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť VYBO Electric tovar nakupuje.

10.9. Odstúpenie VYBO Electric  od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti  VYBO Electric kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa kupujúcim nedohodne inak.

10.10. Odstúpenie  VYBO Electric od Kúpnej zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti  VYBO Electric na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.11. Akékoľvek  svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť  VYBO Electric  oprávnená uspokojiť       z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

10.12 V prípade vrátenia tovaru, prepravné náklady hradí kupujúci. V prípade vrátenia peňazí, VYBO Electric hradí výšku sumy, zaplatenej za konkrétny tovar, resp. produkt.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop  VYBO Electric je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2.  VYBO Electric  spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru.  VYBO Electric zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

11.3.  VYBO Electric  spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií VYBO Electric bude mu ich VYBO Electric zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese vyboelectric@vyboelectric.eu

11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Dávame Vám však do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2012.

12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vyboelectric.sk , www.vyboelectric.com

12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

12.3.VYBO Electric si vyhradzuje právo tlačových chýb.